Ventos Gimnazija -Pagrindinis
Mieli abiturientai,

nepamirškite susipažinti su priėmimo galimybėmis į Lietuvos aukštąsias mokyklas:

Asmenų, 2023 metais pretenduojančių į valstybės finansuojamas  universitetinių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų bei koleginių  studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai yra išlaikyti:

• lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas;

• matematikos  valstybinis brandos egzaminas, jeigu asmuo pretenduoja į visų studijų  krypčių grupių (išskyrus menų studijų krypčių grupės programas)  koleginių ir universitetinių studijų programas;

• stojančiojo laisvai pasirenkamas valstybinis brandos egzaminas.

Dar vienas minimalus rodiklis yra:

• penkių  dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris,  suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, jeigu  asmuo pretenduoja studijuoti universitete, ir ne mažesnis negu 6, jeigu  asmuo pretenduoja studijuoti kolegijoje. Vidurkis skaičiuojamas iš šių  privalomų mokytis dalykų:

• lietuvių kalbos ir literatūros;

• gimtosios kalbos (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);

• užsienio kalbos;

• matematikos;

• istorijos arba geografijos, arba integruoto istorijos ir geografijos kurso;

• biologijos arba fizikos, arba chemijos, arba integruoto gamtos mokslų kurso;

• meninio  ugdymo srities dalyko arba technologijų programos krypties dalyko, arba  integruoto menų ir technologijų kurso, arba specializuoto ugdymo  krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos  dalyko;

• bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Mažiausia stojamojo konkursinio balo reikšmė dar nėra patvirtinta.

Pagrindinis priėmimas: 2023 m. datos dar nėra patvirtintos

Daugiau informacijos:

https://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/Karjeros ugdymas
Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre dirba trys profesinio ugdymo specialistai, kurių tikslas – teikti karjeros ugdymo(si) paslaugas Akmenės rajono mokyklose.
Karjeros specialistai skirtingose mokyklose veda profesinio orientavimo užsiėmimus.  Konsultuoja ir teikia pagalbą renkantis profesinį kelią ne tik mokiniams, bet ir  tėvams/globėjams, mokytojams bei klasių vadovams.

Akmenės rajono Ventos gimnazijoje dirba profesinio ugdymo specialistė Vilija Perminienė.


Kontaktai:
El. pastas – karjeros.spotas@gmail.com
Facebook – Karjeros Spot‘as

PASTABA:  Karjeros specialistės naudojasi bendru el. paštu, todėl rašydami mums laiške/Facebook žinutėje nurodykite, kurioje mokykloje mokotės/dirbate.  

Ugdymas karjerai apima keturias sritis:  savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros įgyvendinimo.

Profesinis informavimas. Sudarytos sąlygos gauti ir aptarti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (t. y. mokymo ir studijų programas, mokymo formas, įgyjamas kompetencijas ir kvalifikacijas, mokymosi sąlygas, profesinės veiklos ir užimtumo sritis, darbo rinką ir jos pokyčių prognozes (pavyzdžiui, kvalifikacijų paklausą, atlyginimus). Profesinis informavimas apima ir profesinį veiklinimą – veiklas, kurių metu mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją ir planuoti būsimą karjerą. Šiam tikslui gali būti organizuojamas darbo veiklos stebėjimas, praktinė veikla ir mokymas įmonėse, įstaigose arba virtualiojoje erdvėje, įgytos patirties aptarimas ir kita veikla.

Profesinis konsultavimas – sudaromos galimybės pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai (mokymuisi įvairiose pakopose, darbui), padedama spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu – mokymusi ir profesinės veiklos rinkimusi, be to spręsti karjeros
problemas, susijusias su socialiniais, sveikatos, psichologiniais veiksniais.

Profesinio orientavimo tikslas – padėti mokiniams išsiaiškinti būsimos profesinės karjeros tikslus, susipažinti su darbo pasauliu ir padėti jiems įgyti gebėjimų profesinei karjerai planuoti.

Pagrindiniai uždaviniai:
• Supažindinti mokinius su įvairiomis profesijomis ir specialybėmis;
• Supažindinti mokinius su profesinėmis mokyklomis, rengimo centrais, aukštosiomis mokyklomis;
• Padėti mokiniams atskleisti jų interesus, gebėjimus, vertybes, tikslus kurie susiję su profesijos pasirinkimu;
• Suteikti žinių apie darbo rinką ir darbo paiešką;
• Bendradarbiauti su mokymo įstaigomis, profesinio rengimo centrais, aukštosiomis mokyklomis.

Profesinio orientavimo veiklos kryptys:
• Tyrimai;
• Pokalbiai, diskusijos;
• Konsultacijos;
• Susitikimai
• Išvykos (mokymo; įstaigas, parodas) ir renginiai;
• Informacijos rinkimas ir kaupimas.


PROFESINIO ORIENTAVIMO SPECIALISTĖS DARBO LAIKAS:

13.00 iki 14.00 val.
Ventos gimnazija

Pirmadienis 14.00 iki 16.00 val.
Ventos gimnazija
Asmeninių konsultacijų laikas
(1 a. 18 kab.) 

Trečiadienis 8.00 iki 11.00 val.
Ventos gimnazija
(Nuotolinis darbas)

Trečiadienis 12.00 iki 15.29 val.
Ventos gimnazija

Trečiadienis 16.00 iki 17.19 val.
Ventos gimnazija
(Nuotolinis darbas)

PROFESINIO ORIENTAVIMO VEIKLŲ PLANAS


Profesinio orientavimo specialistų informacijos sklaidai skirtas Facebook puslapis – Karjeros Spot‘as
Čia rasite:  
• Nuorodas į Akmenės rajone ir visoje šalyje vyksiančius karjeros planavimo renginius;
• Svarbiausią aukštųjų mokyklų informaciją;
• LAMA BPO naujienas;
• Savo mokyklos karjeros specialisto pranešimus ir naujienas;
• Kitą svarbią informaciją.

Nuorodą į puslapį rasite paspaudę ČIA.   https://www.facebook.com/profile.php?id=100087971057637  

SVARBU
Skelbiamas naujas mokslo metų tvarkaraštis I p. (Atnaujinta 2023-10-30)