Ventos Gimnazija -Pagrindinis
VIZIJA – Atvira kaitai, geros mokyklos statuso siekianti, demokratiškai organizuota bendražmogiškomis vertybėmis savo veiklą grindžianti ugdymo įstaiga.

MISIJA - Gimnazija – ugdymo institucija, teikianti kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.

PRIORITETAI


  •  Individuali pagalba mokiniui, ugdant esmines kompetencijas (ugdymo prieinamumas).

  •  Bendravimas ir bendradarbiavimas ir socialinių įgūdžių plėtra.( Darnios pilietinės mokyklos bendruomenės ugdymas meno, kultūros ir švietimo priemonėmis).TIKSLAS - Saugios ir patrauklios mokymosi aplinkos, padedančios užtikrinti ugdymo individualizavimą, aktyvų mokymąsi, bendradarbiavimą, moderniųjų technologijų panaudojimą bei esminių kompetencijų (problemų sprendimo, kritinio mąstymo, kūrybiškumo,) ugdymą, kūrimas.


2020 METŲ UŽDAVINIAI


    1. Keliant mokytojų dalykines ir vadybines kompetencijas, tobulinti šiuolaikinės pamokos vadybą (planavimą ir organizavimą), ugdymo turinio planavimą, pamokos organizavimą, sudarant sąlygas inovacijoms bei eksperimentinei plėtrai.


    2. Tęsiant ugdymo karjerai, gabiųjų ugdymo, bendradarbiavimo ir socialinių įgūdžių plėtros, Lions Quest, sveikatingumo  programas, sukurti gimnazijoje tokį klimatą, kad stiprėtų  mokymosi motyvacija, mokiniai būtų prasmingai užimti ir būtų užtikrinamas geras jų kognityvinis, fizinis, emocinis ir socialinis ugdymas.


    3. Stiprinti bendruomenės partnerišką, kūrybišką ugdymą(si) siekiant pozityvaus gimnazijos mikroklimato. 


SVARBU
Skelbiamas atnaujintas nuotolinio mokymo tvarkaraštis (Nuo 2021-03-01)
NUORODOS

https://venta.akmene.lm.lt/admin/uploads/uploads///dokumentai/lean.png

LEAN projektas

https://venta.akmene.lm.lt/admin/uploads/uploads///dokumentai/Bendrasis-logo-mazas.jpg

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

https://venta.akmene.lm.lt/admin/uploads/uploads///lions/lions.gif

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis

Lions Quest

https://venta.akmene.lm.lt/admin/uploads/uploads////dokumentai/sveikam_logo.jpg

Sveika mokykla